Handelsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser og kundeinformation

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Moto Discount GmbH) via hjemmesiden https://www.king-moto.at. Medmindre andet er aftalt, gør vi indsigelse mod, at du medtager dine egne vilkår og betingelser, som du måtte anvende.

(2) En forbruger i henhold til de følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et retsevneberettiget partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin selvstændige erhvervs- eller handelsvirksomhed.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer.

(2) Ved at placere det pågældende produkt på vores hjemmeside giver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online indkøbskurvsystemet på de vilkår og betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen. 

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet på følgende måde:
De varer, der skal købes, lægges i "indkøbskurven". Du kan til enhver tid åbne "indkøbskurven" via den tilsvarende knap i navigationslinjen og til enhver tid foretage ændringer der.
Når du har åbnet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises ordredataene til sidst som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til siden med ordreoversigt i vores online shop eller blive omdirigeret til hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem.

Hvis du bliver omdirigeret til det pågældende system for øjeblikkelig betaling, skal du foretage det tilsvarende valg eller indtaste dine data der. Endelig får du vist dine bestillingsdata i form af en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet omdirigeret tilbage til vores online shop.

Inden du afgiver din bestilling, har du mulighed for at kontrollere oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også ved hjælp af "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere bestillingen. Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("køb" eller lignende betegnelse) erklærer du, at du accepterer tilbuddet juridisk bindende, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi sender dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. pr. e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden frist er angivet i det pågældende tilbud).

(5) Behandlingen af ordren og fremsendelsen af alle oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, sker delvist automatisk via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har opgivet hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk garanteret, og især at den ikke er forhindret af SPAM-filtre.

§ 3 Ret til tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt det drejer sig om krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder desuden følgende:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der opstår i forbindelse med den aktuelle forretningsforbindelse, er blevet fuldt ud betalt. Før overdragelse af ejendomsretten til de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, er det ikke tilladt at pantsætte eller overføre ejendomsretten som sikkerhed.

b) Du må videresælge varerne som led i den almindelige forretningsgang. I dette tilfælde overdrager du allerede nu alle krav til os svarende til det fakturabeløb, som du har fået ved videresalget; vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) Ved sammenlægning og sammenblanding af forbeholdsvarer erhverver vi medejendomsretten til den nye genstand i forhold til forbeholdsvarens fakturaværdi i forhold til de øvrige forarbejdede varer på tidspunktet for forarbejdningen.

d) Vi forpligter os til på din anmodning at frigive de sikkerheder, som vi har ret til, i det omfang den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10 %. Det påhviler os at udvælge de sikkerheder, der skal frigives.

§ 4 Garanti

(1) De lovbestemte rettigheder til ansvar for mangler gælder.

(2) Som forbruger skal du straks efter levering kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og hurtigst muligt underrette os og transportøren om eventuelle klager. Hvis du undlader at gøre det, påvirker det ikke dine lovbestemte garantikrav.

(3) Hvis en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis vi har informeret dig herom, inden du afgiver kontraktserklæringen, og hvis afvigelsen udtrykkeligt og særskilt er aftalt mellem de kontraherende parter.

(4) For så vidt du er iværksætter, gælder følgende som en afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelse anses for at være godkendt som varens kvalitet, men ikke andre reklamer, offentlige kampagner og producentens udsagn.

b) I tilfælde af mangler yder vi efter eget valg garanti ved afhjælpning af manglen eller ved efterlevering. Hvis afhjælpningen af mangler mislykkes, kan du efter eget valg kræve et prisnedslag eller hæve kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykket efter et andet forgæves forsøg, medmindre varens eller manglens art eller andre omstændigheder tyder på noget andet. I tilfælde af afhjælpning af mangler er vi ikke forpligtet til at afholde de øgede omkostninger, der opstår som følge af overførslen af varerne til et andet sted end opfyldelsesstedet, forudsat at overførslen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c) Garantiperioden er et år fra leveringen af varerne. Afkortningen af fristen gælder ikke

- for skader, der skyldes os, og som skyldes forsætligt forvoldt skade på liv, legeme eller helbred, og for andre skader, der er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt;
- for så vidt som vi svigagtigt har fortiet manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet;
- hvis der er tale om genstande, der er blevet anvendt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse og har forårsaget dens mangelfrihed;
- i tilfælde af lovbestemte regresrettigheder, som du har over for os i forbindelse med rettigheder, der opstår som følge af mangler.

§ 5 Valg af lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den beskyttelse, der ydes i henhold til ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke ophæves som følge heraf (favorabilitetsprincippet).

(2) Ydelsesstedet for alle ydelser, der følger af forretningsforbindelsen med os, og værnetinget er vores hjemsted, hvis du ikke er en forbruger, men en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond. Det samme gælder, hvis du ikke har et almindeligt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit bopælssted eller sædvanlige opholdssted er ukendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Retten til også at anlægge sag ved retten på et andet lovbestemt værneting forbliver upåvirket af dette.

(3) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

II. kundeoplysninger

1. sælgerens identitet


Moto Discount GmbH
Neureuter Straße 53-55
76185 Karlsruhe
Tyskland
Telefon: +49 721 9714380 - (tysk og engelsk)
E-mail: [email protected]

Alternativ tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (ODR-platform), som findes på https://ec.europa.eu/odr.

Vi er villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsnævn.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten
De tekniske skridt til indgåelse af kontrakten, selve indgåelsen af kontrakten og mulighederne for korrektion udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Indgåelse af kontrakten" i vores almindelige forretningsbetingelser (del I.).

3. kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

3.1 Kontraktens sprog er tysk.

3.2 Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden du sender ordren via online indkøbskurvsystemet, kan du udskrive kontraktdataene eller gemme dem elektronisk ved hjælp af browserens udskriftsfunktion. Efter at vi har modtaget ordren, vil du igen få tilsendt ordreoplysningerne, de lovpligtige oplysninger om fjernsalgsaftaler og de generelle forretningsbetingelser pr. e-mail.

3.3 Ved forespørgsler om tilbud uden for onlinekurvsystemet modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. pr. e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. varernes eller tjenesteydelsernes væsentlige kendetegn
De væsentligste egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne fremgår af de respektive tilbud.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1 De priser, der er anført i de respektive tilbud, samt forsendelsesomkostningerne udgør de samlede priser. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle gældende skatter og afgifter.

5.2 De påløbne forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan tilkaldes via en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, vises særskilt i forbindelse med bestillingsprocessen og skal betales af dig, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3 Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, f.eks. told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (kreditinstitutternes overførsels- eller valutakursgebyrer), som du selv skal betale. 

5.4 Eventuelle omkostninger i forbindelse med pengeoverførsel (kreditinstitutternes overførsels- eller vekselkursgebyrer) skal bæres af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til en EU-medlemsstat, men betalingen blev iværksat uden for EU.

5.5 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, fremgår af en tilsvarende knap på vores websted eller i det pågældende tilbud.

5.6 Medmindre andet er angivet i de enkelte betalingsmetoder, skal betalingsfordringer, der opstår i forbindelse med den indgåede kontrakt, betales straks.

6. leveringsbetingelser

6.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle leveringsrestriktioner kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud.

6.2 Hvis du er forbruger, er det lovbestemt, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen ikke overgår til dig, før varen overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller ikke-forsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har givet et transportfirma, der ikke er udpeget af iværksætteren, eller en person, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, til opgave at udføre forsendelsen.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på din risiko.

7. lovbestemt ansvar for fejl og mangler
Ansvaret for mangler er reguleret af bestemmelsen om "Garanti" i vores generelle betingelser (del I).

sidste opdatering: 01.01.2022